• Älykkäämpää terveydenhuoltoa!

  Hoidon vaikuttavuutta voidaan mitata.

  Corame Oy toimittaa monipuolisia ja tietoturvallisia hoidon vaikuttavuuden ja asiakastyytyväisyyden
  mittaamisen ratkaisuja.

  Tuotteitamme ovat mm:

  • 15D-Elämänlaatumittari
  • Hoidonseuranta
  • Asiakastyytyväisyys
  • Sähköinen työkykyindeksi e-TKI ®
 • Ei välttämättä uutta
  järjestelmää!

  Tulokset suoraan organisaatiosi olemassa
  olevaan BI-ohjelmistoon.

             

  slide-tyhja1

  Palveluidemme avulla organisaatiot saavat arvokasta tietoa läpi organisaatiopuun. Järjestelmän reaaliaikainen tieto on käytettävissä koko henkilökunnalle ja tarvittaessa suoraan olemassa oleviin BI -sovelluksiin.

   

   

   

   

   

  slide-15d§

   

   

   

   

   

 • Prosessit kuntoon!

  Tiedätkö mitä hoitotuloksenne maksavat?

  Tuotteidemme avulla arvioidaan tehtyjen hoitotoimenpiteiden vaikutusta potilaan elämänlaatuun.

  Tulosten perusteella voidaan seurata esim:

  • kustannusvaikuttavuutta
  • terveyteen liittyvän elämänlaadun muutosta
  • muutosta laatupainotetuissa elinvuosissa (QALYissa)
 • Vertaa, kehitä, kerrytä
  ja kasvata!

  Asiakastyytyväisyyden seuranta tuo tulosta.

  Sähköinen seuranta vähentää manuaalista asiakaspalautteen keräämistä ja helpottaa palvelun laadun systemaattista seurantaa.

  Asiakastyytyväisyysmittarin avulla voidaan tarkastella kustannustehokkaasti, mitä prosesseja pitäisi parantaa tai ottaa käyttöön palvelun laadun säilyttämiseksi tai parantamiseksi.

Tarjoamme käyttöösi mm. seuraavia palveluita ja tuotteita

15D-Elämänlaatumittari

15D-Elämänlaatumittari antaa monipuolista tietoa elämänlaadun eri osa-alueista potilaalle ja hoitoyksikölle. Mittarin avulla arvioidaan tehtyjen hoitotoimenpiteiden vaikutusta potilaan elämänlaatuun. Tulosten perusteella voidaan seurata myös kustannusvaikuttavuutta

Tutustu palveluun »

Hoidonseuranta

Automatisoidulla hoidonseurantapalvelulla saadaan tietoa hoidon laadusta ja tehokkuudesta. Seurantajärjestelmä lähettää sovituin aikavälein automaattisesti kyselyn potilaalle. Seuranta sopii kaikille potilasryhmille ja sillä voidaan toteuttaa erilaisia kyselyitä.

Tutustu palveluun »

Asiakastyytyväisyys

Asiakkaiden kokemusten ja odotusten seuranta on keskeistä palvelun laadun arvioinnissa. Asiakastyytyväisyysseurannan avulla kerätään tietoa siitä, kuinka tyytyväisiä potilaat tai asiakkaasi ovat saamaansa palveluun ja miten odotukset ja koettu palvelu vastaavat toisiaan.

Tutustu palveluun »

e-TKI ®

Sähköinen TKI® on työkalu työkyvyn arvioimiseen. Corame Oy tarjoaa sähköistetyn version mittaristosta, joka mahdollistaa laajamittaisemman tulosten analysoinnin. Työkyvyn edistämiseen soveltuva eTKI ® on toteutettu yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Tutustu palveluun »

Vaikuttavuuden mittaaminen

Miksi hoidon vaikuttavuutta ja terveyshyötyä tulisi mitata?

Terveydenhuollossa puhutaan toiminnan tehottomuudesta ja kalliista kustannuksista. Koska voimavarat ovat rajalliset, terveydenhuollossa joudutaan arvioimaan resurssointia ja tuottavuutta erilaisin tiedoin ja perustein.

Jotta käytännön valintaongelmia voitaisiin ratkaista tehokkuutta maksimoivaan suuntaan, pitää pyrkiä terveysvaikutusten eli vaikuttavuuden maksimointiin käytössä olevilla voimavaroilla. Terveydenhuollossa terveysvaikutuksia on perinteisesti mitattu vältetyillä sairaustapauksilla, lisäelinajalla sekä sairausspesifeillä fysikaalisilla, kemiallisilla yms. ”objektiivisilla” mittareilla, mutta ne antavat ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista aivan liian suppean ja yhteismitattoman kuvan. Toiminnan arvioinnissa huomioidaan yleensä vain lukuihin perustuvaa tietoa, mutta potilaan näkökulma jää nykyisistä kustannuslaskelmista kokonaan huomioimatta.

Toimintaa pitäisi arvioida kriittisesti ja toimintamalleja kehittää niin, että myös potilaan subjektiivinen arvio hoitonsa vaikuttavuudesta olisi mukana toimintaa arvioitaessa. Potilaan subjektiivinen arvio hoidon vaikuttavuudesta tulisikin olla terveydenhuollon laadun perimmäisin kriteeri.

Coramen toimintaidea on kehittää terveydenhuollon prosesseja erilaisilla mittareilla, joiden avulla saadaan potilaan ääni kuuluville. Mittareiden avulla voidaan arvioida ja tehostaa hoitotyön prosesseja. Tarjoamme kokonaisuudessaan toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka palvelevat paitsi käytännön hoitotyötä myös päätöksenteon prosesseja.

 

Väitös: Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen erikoissairaanhoidon johtamisessa

Terveydenhuollon laatuoppaassa suositellaan 15D-elämänlaatumittaria

Terveydenhuoltolaki edellyttää (8 §), että terveydenhuollon toiminta perustuu näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.

Geneeristen mittareiden kohdalla, olisi tärkeää, että Suomessa käytettäisiin pääosin yhtä, maan eri puolilla saatujen hoidon vaikuttavuustulosten vertailun mahdollistavaa elämänlaatumittaria

Ehdotuksia mittareiksi

 • rekisteritiedot: kuolleisuus, uusintahoitojaksot, uusintaleikkaukset (esim. useissa sairaaloissa käytössä oleva Ecomed-tietokanta, Hoitoilmoitusrekisteri osoitteessa http://www.thl.fi)
 • saavutettu toimintakyky
 • sairausspesifiset terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarit (http://www.proqolid.org)
 • geneeriset terveyteen liittyvät elämänlaadun mittarit (ensisijaisesti 15D) (http://www.15d-instrument.net/15D)
 • hoidon kustannusvaikuttavuus (mm. €/QALY)
 • tautikohtaiset vaikuttavuuden mittarit (kliinisfysiologiset suureet, laboratoriokokeet)
 • väestön hyvinvointi (mittaaminen sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä).

Hoidonvaikuttavuus

Olipa hieno päivä tänään Oulun Eedenissä! Kiitos kaikille mukana olleille. #vertaisarviointi #15d