Tarjoamme käyttöösi mm. seuraavia palveluita ja tuotteita

15D-Elämänlaatumittari

15D-Elämänlaatumittari antaa monipuolista tietoa elämänlaadun eri osa-alueista potilaalle ja hoitoyksikölle. Mittarin avulla arvioidaan tehtyjen hoitotoimenpiteiden vaikutusta potilaan elämänlaatuun. Tulosten perusteella voidaan seurata myös kustannusvaikuttavuutta

Tutustu palveluun »

Asiakastyytyväisyys

Asiakkaiden kokemusten ja odotusten seuranta on keskeistä palvelun laadun arvioinnissa. Asiakastyytyväisyysseurannan avulla kerätään tietoa siitä, kuinka tyytyväisiä potilaat tai asiakkaasi ovat saamaansa palveluun ja miten odotukset ja koettu palvelu vastaavat toisiaan.

Tutustu palveluun »

Omavointi

Omavointi-palvelun kautta potilaat voivat käydä dialogia voinnistaan, toimintakyvystään ja elämänlaadustaan, saada itsehoito-ohjeita sekä arvioida hoitoon hakeutumisen tarvettaan. Palvelu mahdollistaa potilaan hoidon seurannan sähköisten kysymyskokonaisuuksien kautta.

Tutustu palveluun »

BCB Laaturekisterit

BCB:n tautikohtaiset laaturekisterit on tarkoitettu hoidon vaikuttavuuden ja laadun seurantaan, hoitoketjujen tehostamiseen sekä kliinisen tiedon analytiikkaan. Laaturekisterimme kattavat jo 60 eri tautiryhmää ja ne täyttävät tiukat laatustandardit. Ratkaisumme ovat nopeasti käyttöönotettavia ja tietoturvallisia.

Tutustu palveluun »

Vaikuttavuuden mittaaminen

Miksi hoidon vaikuttavuutta ja terveyshyötyä tulisi mitata?

Terveydenhuollossa puhutaan toiminnan tehottomuudesta ja kalliista kustannuksista. Koska voimavarat ovat rajalliset, terveydenhuollossa joudutaan arvioimaan resurssointia ja tuottavuutta erilaisin tiedoin ja perustein.

Jotta käytännön valintaongelmia voitaisiin ratkaista tehokkuutta maksimoivaan suuntaan, pitää pyrkiä terveysvaikutusten eli vaikuttavuuden maksimointiin käytössä olevilla voimavaroilla. Terveydenhuollossa terveysvaikutuksia on perinteisesti mitattu vältetyillä sairaustapauksilla, lisäelinajalla sekä sairausspesifeillä fysikaalisilla, kemiallisilla yms. ”objektiivisilla” mittareilla, mutta ne antavat ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista aivan liian suppean ja yhteismitattoman kuvan. Toiminnan arvioinnissa huomioidaan yleensä vain lukuihin perustuvaa tietoa, mutta potilaan näkökulma jää nykyisistä kustannuslaskelmista kokonaan huomioimatta.

Toimintaa pitäisi arvioida kriittisesti ja toimintamalleja kehittää niin, että myös potilaan subjektiivinen arvio hoitonsa vaikuttavuudesta olisi mukana toimintaa arvioitaessa. Potilaan subjektiivinen arvio hoidon vaikuttavuudesta tulisikin olla terveydenhuollon laadun perimmäisin kriteeri.

Coramen toimintaidea on kehittää terveydenhuollon prosesseja erilaisilla mittareilla, joiden avulla saadaan potilaan ääni kuuluville. Mittareiden avulla voidaan arvioida ja tehostaa hoitotyön prosesseja. Tarjoamme kokonaisuudessaan toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka palvelevat paitsi käytännön hoitotyötä myös päätöksenteon prosesseja.

 

Väitös: Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen erikoissairaanhoidon johtamisessa

Terveydenhuollon laatuoppaassa suositellaan 15D-elämänlaatumittaria

Terveydenhuoltolaki edellyttää (8 §), että terveydenhuollon toiminta perustuu näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.

Geneeristen mittareiden kohdalla, olisi tärkeää, että Suomessa käytettäisiin pääosin yhtä, maan eri puolilla saatujen hoidon vaikuttavuustulosten vertailun mahdollistavaa elämänlaatumittaria

Ehdotuksia mittareiksi

  • rekisteritiedot: kuolleisuus, uusintahoitojaksot, uusintaleikkaukset (esim. useissa sairaaloissa käytössä oleva Ecomed-tietokanta, Hoitoilmoitusrekisteri osoitteessa http://www.thl.fi)
  • saavutettu toimintakyky
  • sairausspesifiset terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarit (http://www.proqolid.org)
  • geneeriset terveyteen liittyvät elämänlaadun mittarit (ensisijaisesti 15D) (http://www.15d-instrument.net/15D)
  • hoidon kustannusvaikuttavuus (mm. €/QALY)
  • tautikohtaiset vaikuttavuuden mittarit (kliinisfysiologiset suureet, laboratoriokokeet)
  • väestön hyvinvointi (mittaaminen sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä).
  • Lataa laatuopas täältä.

Hoidonvaikuttavuus

Olipa hieno päivä tänään Oulun Eedenissä! Kiitos kaikille mukana olleille. #vertaisarviointi #15d